MGL Gestio - Administració de finques

Entre les funcions que ocuparíem a la seva comunitat i que estarien incloses en els nostres honoraris serien les següents:

·  Confecció del Pressupost Anual. Sol·licitem diversos pressupostos per als serveis de la finca, els quals es comentaran amb la comunitat per a posteriorment contractar les millors opcions.

·  Gestió Integral de rebuts. Domiciliats i no domiciliats.

·   Comptabilització i distribució de totes les despeses comunes aplicant a la seva comunitat el Pla General Comptable.

·  Lliurament dels comptes mensual, trimestral, anual,... segons prefereixin.

·   Obtenció de pressupostos per a les diferents obres, reparacions o millores, serveis de consergeria, neteja, ... amb descomptes per a la comunitat.

·  Seguiment i control de les mateixes (obres i/o reparacions)

·  Reclamació i seguiment d’impagats. Informació puntual a la     Presidència.

·  Gestions amb la Promotora, Constructora, ... quan la Comunitat ens ho sol·liciti, incloent-ne en els nostres honoraris totes les despeses com desplaçaments, informes, actes, gestions a l’Ajuntament, Seguretat Social, Correus, Hisenda...

· Assistència a la Junta General anual.

· Preparació de l'acta de la Junta General Ordinària i les Extraordinàries.

· Passada d'aquestes actes al Llibre d'Actes Oficial.

· Custòdia de la documentació i altres serveis.

Contacte:

MGL GESTIÓ
Miguel Tejero Ortiz

Telef. 93.870.15.00
Email: mtejero@mglgestio.com
Página web: www.mglgestio.com